Sapa Pagi ISK – “Bebrayan”

by
ISKNEWS.COM
Para pekerja di ketinggian (Foto: DI by Yuliadi)

Sedulur ISK, manungsa urip iku kudu bisa nguwasani kamardikaning lair lan batin. Kamardikaning lair iku wujude bisa arupa nyukupi kabutuhaning urip ing saben dinane saka wetuning kringet lan wohing kangelan utawa obahe awake dhewe ora gumantung ing wong liya lan ora dadi sangganing liyan.

Dene kamardikaning batin iku sarana nyingkiri hawa napsu kang ala, adoh saka asor lan nisthaning pambudi, sepi ing rasa melik lan drengki srei, sarta tuhu marang paugeran urip bebrayan.

Arang wong sing bisa mapanake rasa narima marang apa wae kang wis kelakon digayuh. Akeh wong kang rumangsa kurang, banjur golek wuwuh, yen wis oleh banjur golek luwih, yen wis luwih tumuli mbudidaya aja ana wong sing bisa madhani.

TRENDING :  Salam Tangguh BPBD Pemkab Kudus

Wong kang duwe rasa mangkono mau satemene memelas. Uripe tansah ngangsa-angsa, ora nate sumeleh atine. Kanggo nuruti rasa kang kleru kasebut sok-sok banjur tumindak ora samesthine lan nalisir saka pakarti kang bener.

TRENDING :  Bisnis titipan menjadi salah satu "Pasive Income"

Watak narima mono yekti dadi sihing Pangeran, nanging yenta nganti kleru ing panyurasa bisa nuwuhake kleruning tumindak. Narima, lire ora ngangsa-angsa nanging ora kurang weweka lan tansah mbudidaya amrih katekaning sedya, dudu ateges kebacut lumuh ing gawe, suthik ihtiyar.

TRENDING :  Menjadi Berbeda itu sangat menarik

KOMENTAR SEDULUR ISK :